සිංහල(Sinhalese) Library

සිංහල(Sinhalese) Library

Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


Book Coverdownload pdf book


1.

Fundamental of Faith
1.2 MB
Open: Fundamental of Faith.pdf
2.

Fundamental of Faith
3 MB
Open: Fundamental of Faith.doc
1.

The Last Day
1 MB
Open: The Last Day.pdf
1.

Prophet’s Biography
1.8 MB
Open: Prophet's Biography.pdf
1.

Steadiness Means
1.6 MB
Open: Steadiness Means.pdf
1.

Ruling of Purification and Prayer
1.4 MB
Open: Ruling of Purification and Prayer.pdf
1.

Indications of Tawheed
235 KB
Open: Indications of Tawheed.pdf
2.

Indications of Tawheed
1 MB
Open: Indications of Tawheed.doc
1.

si_Our_Message_to_You
93.1 KB
Open: si_Our_Message_to_You.pdf
2.

si_Our_Message_to_You
693.5 KB
Open: si_Our_Message_to_You.doc
1.

Translation of the Meaning of Amma Chapter in Sinhalese
2.1 MB
Open: Translation of the Meaning of Amma Chapter in Sinhalese.pdf

أدلة علو الله سبحانه وتعالى من القرآن والسنة
277.5 KB
Open: أدلة علو الله سبحانه وتعالى من القرآن والسنة.pdf
2.

أدلة علو الله سبحانه وتعالى من القرآن والسنة
1.4 MB
Open: أدلة علو الله سبحانه وتعالى من القرآن والسنة.doc

أحكام صلاة المريض وطهارته
309.9 KB
Open: أحكام صلاة المريض وطهارته.pdf
2.

أحكام صلاة المريض وطهارته
1.7 MB
Open: أحكام صلاة المريض وطهارته.doc
1.

كتاب الصلاة
1.7 MB
Open: كتاب الصلاة.pdf
2.

كتاب الصلاة
3.1 MB
Open: كتاب الصلاة.doc
1.

الدين الصحيح
821.4 KB
Open: الدين الصحيح.pdf
2.

الدين الصحيح
1.3 MB
Open: الدين الصحيح.doc
1.

الدليل المصور الموجز لفهم الإسلام
81.7 MB
Open: الدليل المصور الموجز لفهم الإسلام.pdf
1.

مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة
286.5 KB
Open: مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة.pdf
2.

مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة
2 MB
Open: مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة.doc

si_Road_to_Islam.pdf
7.1 MB
Open: si_Road_to_Islam.pdf.pdf
1.

Muslim Christian Dialogue
5.2 MB
Open: Muslim Christian Dialogue.pdf
1.

Muslim Christian Dialogue
5.2 MB
Open: Muslim Christian Dialogue.pdf
1.

The Book of Tawheed
4.9 MB
Open: The Book of Tawheed.pdf
1.

A Message In The Nature Blood Of Women
4.3 MB
Open: A Message In The Nature Blood Of Women.pdf
1.

The Three Fundamental Principles
823.9 KB
Open: The Three Fundamental Principles.pdf
1.

si_kif_ahtdit_ale_altoheed.pdf
2.5 MB
Open: si_kif_ahtdit_ale_altoheed.pdf.pdf
1.

The Three Fundamental Principles
823.9 KB
Open: The Three Fundamental Principles.pdf
1.

Take your Belief from the Quran and Sunnah
982.7 KB
Open: Take your Belief from the Quran and Sunnah.pdf
1.

si_Brief_About_Islam.pdf
2.9 MB
Open: si_Brief_About_Islam.pdf.pdf
1.

si_Brief_About_Islam.pdf
2.9 MB
Open: si_Brief_About_Islam.pdf.pdf
1.

si_The_Hijab_Why.pdf
2.1 MB
Open: si_The_Hijab_Why.pdf.pdf
1.

si_Important_Lessons_to_the_General_Nation.pdf
1.3 MB
Open: si_Important_Lessons_to_the_General_Nation.pdf.pdf
1.

si_Explanation_the_Fundamental_of_Eman_01.pdf
4.1 MB
Open: si_Explanation_the_Fundamental_of_Eman_01.pdf.pdf
2.

si_Explanation_the_Fundamental_of_Eman_02.pdf
3.9 MB
Open: si_Explanation_the_Fundamental_of_Eman_02.pdf.pdf
1.

si_Meaning_of_La_Elaha_Ela_Allah.pdf
656.3 KB
Open: si_Meaning_of_La_Elaha_Ela_Allah.pdf.pdf
1.

si_Meaning_Of_the_Testimony_of_Faith.pdf
450.6 KB
Open: si_Meaning_Of_the_Testimony_of_Faith.pdf.pdf
1.

si_Hajj_and_Umrah.pdf
1 MB
Open: si_Hajj_and_Umrah.pdf.pdf

si_How_long_Sins.pdf
2.1 MB

1.

si_Happiness.pdf
5.3 MB
Open: si_Happiness.pdf.pdf
2.

si_Happiness_Questions.pdf
3.5 MB
Open: si_Happiness_Questions.pdf.pdf
1.

si_letter_to_my_mother.pdf
893.9 KB
Open: si_letter_to_my_mother.pdf.pdf
1.

si_guide_for_the_Muslim.pdf
2 MB
Open: si_guide_for_the_Muslim.pdf.pdf
1.

si_Important_rights.pdf
2.4 MB
Open: si_Important_rights.pdf.pdf
1.

si_Worship_in_Islam.pdf
3.5 MB
Open: si_Worship_in_Islam.pdf.pdf
1.

si_The_Way_of_aMuslim.pdf
4 MB
Open: si_The_Way_of_aMuslim.pdf.pdf
1.

si_Islamic_Etiquette.pdf
2.3 MB
Open: si_Islamic_Etiquette.pdf.pdf
1.

si_Muslim_Woman.pdf
1.2 MB
Open: si_Muslim_Woman.pdf.pdf
1.

Manners in Islam
1.3 MB
Open: Manners in Islam.pdf
1.

The Repentance Master
1.4 MB
Open: The Repentance Master.pdf
1.

si_ahkam_feqhia.pdf
1.6 MB
Open: si_ahkam_feqhia.pdf.pdf
1.

si_Translation_of_the_Meaning_of_Amma_and_AlMulk_Chapter_in_Sinhalese.pdf
7.4 MB

 

1.

තහාරා නම් පිරිසිදුකම
1.4 MB
Open: තහාරා නම් පිරිසිදුකම.pdf
1.

සෑම මුස්ලිම් වරයෙකුටම වැදගත් කර ැණු 32ක්
5.7 MB
Open: සෑම මුස්ලිම් වරයෙකුටම වැදගත් කර ැණු 32ක්.pdf
2.

සෑම මුස්ලිම් වරයෙකුටම වැදගත් කර ැණු 32ක්
2.6 MB
Open: සෑම මුස්ලිම් වරයෙකුටම වැදගත් කර ැණු 32ක්.doc
1.

සත්ව ඝතන හා මාංශ අනුභව
520.4 KB
Open: සත්ව ඝතන හා මාංශ අනුභව.pdf
2.

සත්ව ඝතන හා මාංශ අනුභව
2.3 MB
Open: සත්ව ඝතන හා මාංශ අනුභව.doc
1.

සත්ව ඝතන හා මාංශ අනුභව
520.4 KB
Open: සත්ව ඝතන හා මාංශ අනුභව.pdf
2.

සත්ව ඝතන හා මාංශ අනුභව
2.3 MB
Open: සත්ව ඝතන හා මාංශ අනුභව.doc
1.

හුස්නිල් මුස්ලිම්
2.9 MB
Open: හුස්නිල් මුස්ලිම්.pdf
2.

හුස්නිල් මුස්ලිම්
4.2 MB
Open: හුස්නිල් මුස්ලිම්.doc
1.

මුස්ලිම් නිවසක විනය හා යහ පැවැත්ම
715.6 KB
Open: මුස්ලිම් නිවසක විනය හා යහ පැවැත්ම.pdf
2.

මුස්ලිම් නිවසක විනය හා යහ පැවැත්ම
3.1 MB
Open: මුස්ලිම් නිවසක විනය හා යහ පැවැත්ම.doc
1.

මාංශ අනුභවය පිළිබඳ බෞද්ධ ඉගැන්වීම්
374.3 KB
Open: මාංශ අනුභවය පිළිබඳ බෞද්ධ ඉගැන්වීම්.pdf
2.

මාංශ අනුභවය පිළිබඳ බෞද්ධ ඉගැන්වීම්
2.4 MB
Open: මාංශ අනුභවය පිළිබඳ බෞද්ධ ඉගැන්වීම්.doc
1.

මුහම්මද් (සල්) අවසාන නබිවරයා
1.3 MB
Open: මුහම්මද් (සල්) අවසාන නබිවරයා.pdf
2.

මුහම්මද් (සල්) අවසාන නබිවරයා
1.2 MB
Open: මුහම්මද් (සල්) අවසාන නබිවරයා.doc
1.

මරණින් මතු ජීවිතය පිළිබඳ විමසුමක්
599.3 KB
Open: මරණින් මතු ජීවිතය පිළිබඳ විමසුමක් .pdf
2.

මරණින් මතු ජීවිතය පිළිබඳ විමසුමක්
279 KB
Open: මරණින් මතු ජීවිතය පිළිබඳ විමසුමක් .doc
1.

මනිසුන් අතරින් ශ්රේلෂ්ට පරමාදර්ශියා
418.2 KB
Open: මනිසුන් අතරින් ශ්රේلෂ්ට  පරමාදර්ශියා.pdf
2.

මනිසුන් අතරින් ශ්රේلෂ්ට පරමාදර්ශියා
2.5 MB
Open: මනිසුන් අතරින් ශ්රේلෂ්ට  පරමාදර්ශියා.doc
1.

අල් කුර්ආනයේ කර්තෘ කවුද?
848.9 KB
Open: අල් කුර්ආනයේ  කර්තෘ කවුද?.pdf
2.

අල් කුර්ආනයේ කර්තෘ කවුද?
2.8 MB
Open: අල් කුර්ආනයේ  කර්තෘ කවුද?.doc
1.

තහාරා නම් පිරිසිදුකම සහ එහි වර්ග
780.6 KB
Open: තහාරා නම් පිරිසිදුකම සහ එහි වර්ග.pdf
2.

තහාරා නම් පිරිසිදුකම සහ එහි වර්ග
2.1 MB
Open: තහාරා නම් පිරිසිදුකම සහ එහි වර්ග.doc
1.

අසහනය සහ කනස්සල්ල සඳහා ඉස්ලාමිය ප්‍රතිකාරය
387.6 KB
Open: අසහනය සහ කනස්සල්ල සඳහා ඉස්ලාමිය ප්‍රතිකාරය.pdf
2.

අසහනය සහ කනස්සල්ල සඳහා ඉස්ලාමිය ප්‍රතිකාරය
2.7 MB
Open: අසහනය සහ කනස්සල්ල සඳහා ඉස්ලාමිය ප්‍රතිකාරය.doc
1.

අස් සලාහ්
768.4 KB
Open: අස් සලාහ්.pdf
2.

අස් සලාහ්
3 MB
Open: අස් සලාහ්.doc
3.

අස් සලාහ්
4.4 MB
Open: අස් සලාහ්.doc
1.

ඉස්ලාම් හී කාන්තාවන්
381 KB
Open: ඉස්ලාම් හී කාන්තාවන්.pdf
2.

ඉස්ලාම් හී කාන්තාවන්
2.5 MB
Open: ඉස්ලාම් හී කාන්තාවන්.doc
1.

ඉද්දා නීති රීති හා පිළිවෙළ
582.1 KB
Open: ඉද්දා නීති රීති හා පිළිවෙළ.pdf
2.

ඉද්දා නීති රීති හා පිළිවෙළ
3.3 MB
Open: ඉද්දා නීති රීති හා පිළිවෙළ.doc

ඉමාම් අල් නවවිගේ හදීස් වදන් 40 පිළිබඳ විවරණය – 1වන කොටස
745.5 KB
Open: ඉමාම් අල් නවවිගේ හදීස් වදන් 40 පිළිබඳ  විවරණය - 1වන කොටස.pdf
2.

ඉමාම් අල් නවවිගේ හදීස් වදන් 40 පිළිබඳ විවරණය – 1වන කොටස
3.8 MB
Open: ඉමාම් අල් නවවිගේ හදීස් වදන් 40 පිළිබඳ  විවරණය - 1වන කොටස.doc
1.

හිජ්රි සහ මිලාද් දින දර්ශනය
500.8 KB
Open: හිජ්රි සහ මිලාද් දින දර්ශනය.pdf
2.

හිජ්රි සහ මිලාද් දින දර්ශනය
3.1 MB
Open: හිජ්රි සහ මිලාද් දින දර්ශනය.doc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s